ZÁRUKY

Po oprave uskutočnenej našou spoločnosťou bude agregát ako nový, pri správnom používaní môže slúžiť dlhé roky. Toto tvrdenie sa zakladá na tom, že v procese opravy do agregátu nevnášame žiadne konštrukčné zmeny. Všetky súčiastky, ktoré sa opotrebujú v procese používania, sú zamenené za nové alebo sa renovujú. V procese opravy sa používa špeciálny nástroj a zariadenie. Takto sa vylučuje mechanické poškodenie úložných miest tesnení a ložísk v puzdre agregátu riadenia.

Záručné podmienky:

Prevádzková schopnosť systému riadenia, opravu ktorého uskutočnila naša spoločnosť, je garantovaná po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja bez obmedzenia najazdených kilometrov (kilometrového výkonu). Záručné podmienky sú potvrdené záručným listom. Záruka sa netýka manžiet tyčí riadenia a súčiastok podvozku, nainštalovaných počas opravy riadenia.

Záruka zaniká ak bude zistené, že k poruche opraveného systému došlo vinou zákazníka, napríklad:

 • použitím nesprávnej (obsahuje prímesi piesku ako výsledok neodbornej práce pri oprave systému hydraulického riadenia, a produkty opotrebenia agregátov systému hydraulického riadenia) alebo kontaminovanej hydraulickej tekutiny pre systém riadenia pre danu značku automobilu
 • nesprávnou údržbou vrátane neskorej výmeny hydraulickej tekutiny (tmavá, znečistená tekutina), zanedbaním alebo nedodržiavaním predpísaných intervalov servisných prác, údržby vozidla a systému riadenia.
 • ak zákazník neodstránil chyby a nedostatky vozidla, na ktoré bol počas opravy alebo po nej spoločnosťou upozornený ako potenciálne nepriaznivo ovplyvňujúce životnosť alebo prevádzkyschopnosť opraveného systému. Môže ísť pritom o chyby, ktorých odstránenie nie je v kompetencii spoločnosti, resp. ich spoločnosť nevykonáva, ale aj o chyby, ktoré síce spoločnosť dokáže odstrániť, no zákazník ponuku spoločnosti na ich odstránenie odmietne.
 • výskytom mechanických poškodení (závitové a drážkové spoje, podpery, zahryzávanie pri vzájomnom posuve hriadeľov, ohnutia, odštiepenia a pod.), porušením hermetizácie manžiet tyčí riadenia, koróziou hriadeľov, výskytom závady uzlov, ktoré sú kinematický spojené s tyčou riadenia (koncovky (čapy), náhonové hriadele a t.ď.).
 • nadmerným zaťažením opraveného systému riadenia
 • v prípade akéhokoľvek zásahu do opraveného systému vozidla resp. jeho časti zákazníkom alebo treťou stranou

Poznámky:

Pri nákupe alebo pri prevzatí po oprave musí byť agregát prezretý zákazníkom, čo sa týka viditeľných mechanických poškodení, čistoty povrchu viditeľnej časti hriadeľa volantu a defektov závitových spojov. Po skončení záručnej lehoty sa zákazníkovi prísne odporúča uskutočnenie pozáručnej periodickej údržby.

Je potrebné vedieť:

Najčastejšou príčinou pokazenia agregátu riadenia je korózia hriadeľov. Dochádza k nej z dôvodu porušenia hermetičnosti manžet tyčí riadenia a následne prenikaniu vlhkosti. Pretože sa pracovná teplota agregátu riadenia nachádza v rozpätí 50-110 C, výbrus hriadeľa koroduje dostatočne rýchle (sledovali sme prípad, keď sa hriadele stali nepoužiteľnými o desať dní po začatí prevádzky).

V procese prevádzky automobilu je potrebné vyhýbať sa priečnym úderom po prednej osi. Aj slabší úder predným kolesom o obrubník počas parkovania môže viesť k pokazeniu agregátu riadenia (deformácia horizontálneho hriadeľa).

Neprípustná je prevádzka hydraulického agregátu riadenia, ak sa pokazí vysokotlakové čerpadlo (pokles tlaku). Vedie to nevyhnutne k zlomeniu.

Vznik a zánik záručných podmienok riadi

Reklamačný poriadok spoločnosti PST service s.r.o.:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V súlade s ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a § 616 až 627 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka vydávam tento „Reklamačný poriadok“.

Reklamačný poriadok spoločnosti PST service s. r. o. so sídlom a prevádzkou na adrese Jesenná 1, Prešov 08005 (ďalej len "predávajúci" alebo "spoločnosť") je vydaný za účelom zabezpečenia reklamačného konania pre potreby zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti kupujúcich tovar (ďalej len „kupujúci“ alebo "zákazník") a/alebo využívajúcich služby diagnostikovania a opravy systému riadenia vykonávaných spoločnosťou. Reklamačný poriadok informuje o podmienkach, mieste a spôsobe uplatnenia práv kupujúceho plynúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru alebo poskytnutej služby vykonanej za účelom renovovania dielov alebo opravy a diagnostikovania systému riadenia.

REKLAMAČNÉ USTANOVENIA

Reklamácia opravy alebo výkonu diagnostiky systému riadenia

vykonanej spoločnosťou PST service s.r.o.

 1. Záručná doba na opravené diely systému riadenia a vykonanú opravu systému riadenia začínajú plynúť od okamihu prevzatia opraveného systému riadenia a zaplatenia plnej úhrady ceny opravy.
 2. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa porucha v činnosti systému riadenia prejaví.
 3. Reklamáciu zákazník uplatňuje v mieste prevádzky spoločnosti: Jesenná 1, Prešov 08005 (telefón +421 517495626). O podanej reklamácií spoločnosť vyhotoví písomný záznam - reklamačný lístok. Kópiu reklamačného lístku obdrží zákazník.
 4. Dňom uplatnenia reklamácie je deň:
  • kedy boli v mieste prevádzky predávajúceho osobne uplatnené práva zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služby preukázané pristavením predmetného systému  riadenia spolu so všetkými potrebnými dokladmi podľa bodu 7 tohto poriadku
  • kedy bolo v mieste prevádzky predávajúcim prevzatý predmetný systém riadenia za účelom uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služby spolu so všetkými požadovanými dokladmi podľa bodu 7 tohto poriadku
  V prípade, že kupujúci odovzdá predmetný  systém riadenia bez všetkých potrebných dokladov je dňom začatia reklamácie deň, kedy zákazník predloží aj chýbajúce doklady.
 5. Funkčné nedostatky dielov znemožňujúce používanie systému riadenia, ktoré mal predaný tovar pri prevzatí kupujúcim je možné u spoločnosti uplatniť v záručnej dobe 6 mesiacov ak nie je dohodnuté inak. Uplatnenia práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby služby vo forme práce vykonanej za účelom opravy je možné uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe 6 mesiacov.
 6. Práva plynúce zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo vykonanej služby za účelom opravy, pre ktoré platí záručná doba, zanikajú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 7. Začatie reklamačného konania je determinované splnením podmienok bodu 5 tohto poriadku. Ak predmetný systém riadenia bol namontovaný na vozidlo v prevádzkových priestoroch PST service s.r.o., predmetný systém riadenia ma byť dodaný namontovaný vo vozidle, a nie doručený, v mieste prevádzky spoločnosti spolu s príslušnými dokladmi:
  • kópia účtovného dokladu dokazujúca vykonanie opravy systému  riadenia spoločnosťou
  • záručný list
 8. K riešeniu reklamácie opravy systému riadenia predávajúci pristúpi ihneď, pokiaľ mu to okamžité prevádzkové podmienky a dostupnosť náhradných dielov umožnia. V zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie príčin vzniku reklamácie. V prípade, že lehota 30 dní nebude bez zavinenia predávajúceho dodržaná, predávajúci o tejto skutočnosti vhodným spôsobom zákazníka vyrozumie.
 9. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s objektívnym posúdením oprávnenosti reklamácie (napr. výkon fyzickej diagnostiky, demontáž/ montáž dielu z/do systému riadenia, čistenie, otestovanie na testovacom zariadení, kontrola mechanických dielov pod mikroskopom, vypracovanie odborného stanoviska, likvidáciu použitých prevádzkových kvapalín a vzniknutého odpadu, skúšky nezávislých laboratórií, prepravné náklady a pod.) v zmysle platného cenníka predávajúceho minimálne však vo výške 25 eur bez DPH. Ak sa reklamácia ukáže ako oprávnená, účelne vynaložené náklady spojené s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služby vykonanej za účelom opravy systému riadenia, hradí predávajúci.
 10. Ak sa počas záručnej doby opätovne vyskytne rovnaká chyba na tovare alebo službe vykonanej za účelom opravy vozidla, ktorá už bola v rámci reklamácie v záručnej dobe opravená, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu tovaru alebo vykonanie služby vo forme opravy, prípadne právo odstúpiť od zmluvy.
 11. Akýkoľvek zásah (porušenie zapečatených spoločnosťou časti systému riadenia, porušenie značiek alebo štítkov označených alebo namontovaných spoločnosťou na systéme riadenia)  počas záručnej doby do opraveného systému riadenia spojený s demontovaním, montážou či nastavením dielov, ich mechanickou úpravou, s výmenou, s utesnením prípadne upevnením dielov alebo iného ovplyvňujúceho jeho činnosť, je dôvodom na zrušenie záruky.
 12. V prípade, kedy zákazník po vykonaní diagnostiky systému riadenia odmietne vykonať jeho opodstatnenú opravu (dokonca aj v minimálnom rozsahu technicky nevyhnutnom z hľadiska zachovania prevádzkovej funkčnosti systému aspoň na úrovni pred jeho diagnostikovaním) a trvá na vrátení diagnostikovaného systému do "pôvodného stavu" namontovaním všetkých pôvodných dielov (odmontovaných za účelom ich diagnostikovania), pričom ide o rozpor s nariadeniami výrobcu systému, spoločnosť odmietne prípadnú budúcu reklamáciu súvisiacu s činnosťou diagnostikovaného systému, ako neoprávnenú.
 13. Spoločnosť vyhodnotí prípadnú budúcu reklamáciu opravy systému riadenia ako neopodstatnenú v prípade, kedy zákazník trvá na namontovaní ním zabezpečených nových, repasovaných alebo použitých náhradných dielov bez súčasného predloženia dokladov (nie starších ako mesiac) potvrdzujúcich ich nákup v špecializovanej predajni či vykonanie ich opravy a/alebo ich plnohodnotné otestovanie iným autorizovaným podnikateľským subjektom pričom si neželá ani vykonanie ich kontroly (otestovanie) samotnou spoločnosťou. Spoločnosť odmieta niesť zodpovednosť za diely predložené zákazníkom, u ktorých nepozná technický stav, rozsah a kvalitu ich opravy, podmienky skladovania, spôsob manipulácie, prípadne ich pôvod, alebo ktoré nemožno jednoznačne identifikovať z dôvodu chýbajúcich či poškodených identifikačných znakov výrobcu.
 14. Ak zákazník požaduje opravu iba konkrétneho dielu predmetného systému riadenia napríklad na základe doporučenia iného servisu alebo vlastného presvedčenia o poruche konkrétneho dielu, a to bez toho, aby spoločnosť vykonala diagnostiku celého systému, ktorého diel je súčasťou, spoločnosť odmietne prípadnú budúcu reklamáciu opravy systému riadenia ak sa potvrdí, že zlyhanie funkcie ňou opraveného, resp. namontovaného dielu alebo časti systému je v príčinnej súvislosti s poruchou dielov alebo častí systémov nedotknutých vykonanou opravou. Spoločnosť odmieta niesť zodpovednosť za kvalitu,odbornosť,dostatočný rozsah alebo objektívnosť vykonanej diagnostiky konštrukčných systémov systém riadenia treťou stranou, prípadne samotným zákazníkom. Rovnako spoločnosť odmieta zodpovednosť za správnosť interpretácie výsledkov diagnostiky a formulovaných záverov treťou stranou, resp. samotným zákazníkom vyjadrených za účelom identifikovania "chybného" dielu.
 15. Spoločnosť nezodpovedá za možné škody spôsobené osobám, zvieratám alebo veciam, ktoré sú priamym dôsledkom používania systému riadenia aj po prejavení poruchy v jeho činnosti z dôvodu výskytu chyby v opravenom systéme riadenia.
 16. Reklamáciu tovaru alebo služby vykonanej za účelom opravy systemu riadenia vozidla spoločnosť odmietne ak bolo zistené, že k poruche opraveného systému došlo vinou zákazníka, napríklad:
  • použitím nesprávnej alebo kontaminovanej hydraulickej tekutiny pre systém riadenia pre danu značku automobilu v rozpore s príslušnou normou prípadne iných prevádzkových kvapalín v rozpore s nariadeniami výrobcu
  • použitím hydraulickej tekutiny, ktorá obsahuje prímesi piesku (výsledok neodbornej práce pri oprave systému hydraulického riadenia) a produkty opotrebenia agregátov systému hydraulického riadenia.
  • nedostatočným množstvom hydraulickej kvapaliny.
  • neskorou výmenou hydraulickej tekutiny (tmavá, znečistená tekutina).
  • výskytom mechanických poškodení (závitové a drážkové spoje, podpery, zahryzávanie pri vzájomnom posuve hriadeľov, ohnutia, odštiepenia a pod.).
  • porušením hermetičnosti manžiet tyčí riadenia (prítomnosť vody, piesku, znečistenia pod nimi).
  • koróziou hriadeľov.
  • výskytom závady uzlov, ktoré sú kinematický spojené s tyčou riadenia, koncovky (čapy), náhonové hriadele a t.ď.).
  • vznikom závady v dôsledku pôsobenia pôsobenia neprekonateľnej sily (požiarov, povodní a pod.).
  • aplikáciou nesprávnych aditív pre hydraulickú tekutinu, ich chybným dávkovaním, respektíve použitím v rozpore s doporučeniami výrobcu aditíva.
  • nesprávnou údržbou, zanedbaním alebo nedodržiavaním predpísaných intervalov servisných prác a údržby vozidla.
  • zásahom do konštrukcie, nastavenia, výbavy opraveného systému alebo materiálu dielov, ktorý mal vplyv na správnu funkčnosť systému.
  • nadmerným zaťažením opraveného systému riadenia
  • používaním nekvalitných náhradných dielov
  • používaním vozidla zákazníkom aj po prejavení poruchy systému riadenia automobilu. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za žiadne iné škody, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku používania vozidla s poruchou opraveného systému ani za zhoršenie existujúcich porúch.
  • v prípade, kedy neodborným zásahom zákazníka alebo tretej strany vykonaným s cieľom opraviť poškodený tovar v záručnej dobe, bolo znemožnené objektívne posúdenie príčin vzniku poruchy.
  • v prípade akéhokoľvek zásahu do opraveného systému vozidla resp. jeho časti zákazníkom alebo treťou stranou v dôsledku prác na iných systémoch alebo častiach vozidla, ktorých funkčnosť, resp. technický stav však ovplyvňuje správnu činnosť opraveného systému riadenia alebo jeho časti (napr. oprava podvozku a pod.).
  • ak zákazník neodstránil chyby a nedostatky vozidla, na ktoré bol počas opravy alebo po nej spoločnosťou upozornený ako potenciálne nepriaznivo ovplyvňujúce životnosť alebo prevádzkyschopnosť opraveného systému. Môže ísť pritom o chyby, ktorých odstránenie nie je v kompetencii spoločnosti, resp. ich spoločnosť nevykonáva, ale aj o chyby, ktoré síce spoločnosť dokáže odstrániť, no zákazník ponuku spoločnosti na ich odstránenie odmietne.
  alebo v dôsledku nasledovných skutočností:
  • nárok zo záruky bol uplatnený po uplynutí záručnej doby
  • kupujúci pri uplatňovaní záruky odmietne poskytnúť spoločnosti predmetné systém riadenia na kontrolu za účelom posúdenia opodstatnenosti jeho reklamácie
  • kupujúci pri uplatňovaní záruky nepredloží všetky požadované doklady alebo v nich chýbajú rozhodujúce údaje pre posúdenie oprávnenosti nároku na reklamáciu prípadne dôležité informácie z hľadiska objektívneho posúdenia príčin vzniku poruchy
  • zákazník odmietne predajcovi poskytnúť informácie, ktoré sú nevyhnutné pre objektívne posúdenie príčin vedúcich k reklamácií alebo zámerne poskytne pre tento účel nepravdivé informácie
  • opravený systém bol poškodený prírodnými živlami alebo inými vonkajšími vplyvmi (napr. požiarom, explóziou, elektrickým prepätím, vandalizmom, haváriou vozidla...)
  • opravený systém bol poškodený v dôsledku poruchy resp. zlyhania iného systému vozidla v príčinnej súvislosti s opraveným systémom

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka a je vystavený v prijímacích priestoroch prevádzky spoločnosti PST service s. r. o. a zverejnený na jej internetovej stránke (www.pstservice.sk).

Firma PST service s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

V Prešove, 28.12.2011 _______________________
  Konateľ spoločnosti

PST service s. r. o. Reklamačný poriadok

Registrovať

Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.

Zavrieť

Pozor!

Directory Access Code poskytované manažérmi firiem PST servisné s.r.o. Po spracovaní registračného formulára a budú odoslané na váš zadanú e-mailu.

Prihlásiť sa

Zabudol som kód

Obnoviť Kód